Валоризационна конференция


Вчера, понеделник, 3 юли, присъствах на валоризационна конференция

И така, думата валоризация си я припомням чак сега:

ВАЛОРИЗА̀ЦИЯ ж. Спец. 1. Изкуствено повишаване на цените на стоките и курса на ценните книжа чрез икономически мерки; валоризиране.

2. Мерки, които държавата предприема, за да предизвика повишаване на курса на националната монета или на държавните книжа.

— От фр. valoriser.

http://rubistar.4teachers.org е новото място, което ще проучвам.

А така изглежда текстът в сайта на Института за български език:

ВАЛОРИЗА̀ЦИЯ æ. Сïåö. 1. Иç­êóñ­ò­âå­íî ïî­âè­øà­âà­íå íà öå­íè­òå íà ñòî­êè­òå è êóð­ñà íà öåí­íè­òå êíè­æà ÷ðåç èêî­íî­ìè­÷åñ­êè ìåð­êè; âà­ëî­ðè­çè­ðà­íå.

2. Мåð­êè, êî­è­òî äúð­æà­âà­òà ïðåä­ï­ðè­å­ìà, çà äà ïðå­äèç­âè­êà ïî­âè­øà­âà­íå íà êóð­ñà íà íà­öè­î­íàë­íà­òà ìî­íå­òà èëè íà äúð­æà­â­íè­òå êíè­æà.

— Оò ôð. valoriser.

Принаден продукт, колкото щеш, при това – даром. С нулева начална стойност!
Да, да!

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s